Một phút học thành ngữ: 'Miss the boat'

Gốc
“Miss the boat” không chỉ có nghĩa đen là “nhỡ tàu”.

“Miss the boat” còn có nghĩa là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nghĩa thứ hai của nó là: không hiểu tầm quan trọng của một thứ gì đó.

Ví dụ: He didn’t apply for the scholarship. He missed the boat.

Anh ấy không nộp đơn cho suất học bổng đó. Anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội.

N.T(Clip: VOA Learning English)

Tin nóng

Tin mới