Một số chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với ngư dân

ND- Thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể đối với ngư dân như sau:

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118631&sub=67&top=40