Một số hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ năm 2017

Gốc
Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực và hiệu quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp, hình thành và phát triển mạng lưới các trung tâm SHTT... là những hoạt động tiêu biểu của Cục Sở hữu trí tuệ năm 2017.

Một số hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ năm 2017 - Ảnh 1

Tiếp nhận và xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Loan Lê

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của cục theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo bộ. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đẩy nhanh dự án “Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ thẩm định đơn đăng ký SHTT” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn của cục.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về chính phủ điện tử.

Nâng cao năng lực và hiệu quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp thông qua đơn giản hóa quy trình thẩm định, chuẩn hóa định mức lao động, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Hình thành và phát triển mạng lưới các trung tâm SHTT và chuyển giao công nghệ trong các viện, trường.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để chuyển hóa quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Tin nóng

Tin mới