Một số nội dung chi từ ngân sách Trung ương cho giảm nghèo bền vững

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/mot-so-noi-dung-chi-tu-ngan-sach-trung-uong-cho-giam-ngheo-ben-vung-351556.html