(Vietstock) – Theo báo cáo tài chính kiểm toán của CTCP Tập đoàn Ma San (HOSE: MSN), lợi nhuận trước thuế năm 2010 giảm 389 tỷ đồng (ứng với 12.4%) so với báo cáo tài chính hợp nhất công bố trước đó. Cụ thể, chỉ tiêu này chỉ còn 2,746 tỷ đồng, chủ yếu do điều chỉnh doanh thu hoạt động tài chính.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính sau kiểm toán giảm từ 1,999 tỷ đồng xuống còn 1,620 tỷ đồng, giảm mạnh 379 tỷ đồng, tương đương 19%. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 8.6%. Việc này dẫn đến lợi nhuận thuần sau kiểm toán giảm 395 tỷ đồng, ứng với 13%. Lợi nhuận trước thuế còn lại 2,746 tỷ đồng, giảm 12.4%, ứng với 389 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trước và sau kiểm toán 2010 Đơn vị tính: Tỷ đồng