CTCP MTGas (HOSE: MTG) vừa báo lãi ròng 6 tháng đầu năm với 983 triệu đồng, khả quan hơn mức lỗ 6.3 tỷ của cùng kỳ 2012. Tuy nhiên kết quả này cũng đạt 31% kế hoạch năm (3.15 tỷ đồng).

Doanh thu thuần 267.6 tỷ đồng, gấp 2.8 lần so cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch.

Minh An

infonet