Mục tiêu thiên niên kỷ đối mặt thách thức

Liên hiệp quốc lo ngại nhiều nước không thể thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), dự kiến hoàn thành vào năm 2015...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=4b6c558962bacc&page=category