Ngày 19/10, Lầu Năm góc cho biết từ tháng 8/2008, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu đưa bảy lữ đoàn vệ binh quốc gia với quân số tổng cộng là 18.000 người sang Irắc để thực hiện việc điều chuyển quân.