Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong cả năm 2007 tăng 4,1%, cao nhất từ năm 1990...