Các lập trình viên và nhà nghiên cứu đã tình nguyện tập trung tại đại học Yale để sao lưu và bảo vệ dữ liệu của chính phủ Mỹ.