Hơn 281 câu hỏi của các trang quân tử gửi cho 4 người đẹp là AMuôịMuội, BupBe1306, TrangKhanh, KattjQuynhTram trong buổi giao lưu trực tuyến chiều ngày 17/1.