Năm 2007, gần 5.500 lao động nông thôn bị thu hồi đất được giải quyết việc làm

Hanoinet - Theo Sở LĐTB&XH, từ năm 2006, triển khai toàn Thành phố. Đến hết năm 2007, đã có 2.227 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, chưa kể số lao động được các doanh nghiệp sử dụng đất trợ giúp kinh phí đào tạo nghề và tạo việc làm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=35398