Hanoinet - Nhận định tình hình kinh tế sau 9 tháng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư Cao Viết Sinh cho rằng đạt đến mốc trên rất khó khăn, mặc dù GDP quí 3-2008 đã tăng cao hơn hai quí đầu năm.