Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên, trước năm 2006, mỗi năm, Nhà nước thu từ đất khoảng 6.000 tỷ, nhưng từ khi chuyển sang cơ chế đấu giá, bỏ dần cơ chế xin-cho trong giao đất, con số này đã tăng gấp 5 lần trong vài năm gần đây. Năm 2008, cả nước thu hơn 30.000 tỷ đồng từ tiền giao đất, cho thuê đất, cao gấp nhiều lần vài năm gần đây.

Năm 2008: Thu hơn 30.000 tỷ đồng từ giao đất, cho