Vốn huy động tăng trưởng thấp là do nền kinh tế đang khó khăn, bộ phận tiền gửi thanh toán của tổ chức kinh tế không tăng.