Hanoinet - Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng - 2,6% trong năm 2009, kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng - 3,2%.