TPO - ĐH Cần Thơ vừa công bố về chỉ tiêu cũng như tổ hợp môn thi vào trường năm nay.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với những ngành có tổ hợp môn thi mới, trường dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo các khối thi truyền thống và tối đa 25% chỉ tiêu để xét tuyển theo các tổ hợp môn thi mới của ngành tương ứng.

Ngoài ra, năm 2016 và 2017, để tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh trong việc xét tuyển vào những ngành có tổ hợp môn thi mới, Trường Đại học Cần Thơ không xét tuyển theo những tổ hợp môn thi mới như trong danh mục.

Chỉ tiêu và tổ hợp môn thi của ĐH Cần Thơ năm 2015 như sau:

TT

Mã ngành

Tên Ngành -Chuyên ngành

Tổ hợp môn thi

Dự kiến Chỉ tiêu 2015

1

D140202

Giáo dục Tiểu học

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

60

2

D140204

Giáo dục công dân

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

60

3

D140206

Giáo dục thể chất

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Sinh,Năng khiếu

- Toán, Hóa,Năng khiếu

60

4

D140209

Sư phạm Toán học

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

100

5

D140211

Sư phạm Vật lý

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

100

6

D140212

Sư phạm Hóa học

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

60

7

D140213

Sư phạm Sinh học

Toán, Hóa, Sinh

80

8

D140217

Sư phạm Ngữ văn

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

60

9

D140218

Sư phạm Lịch sử

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Pháp

60

10

D140219

Sư phạm Địa lý

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Địa, Toán

- Văn, Địa, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Pháp

40

11

D140231

Sư phạm Tiếng Anh

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

80

12

D140233

Sư phạm Tiếng Pháp

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Văn, Toán, Tiếng Pháp

- Văn, Toán, Tiếng Anh

60

13

D220113

Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

80

14

D220201

Ngôn ngữ Anh

Có 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh

- Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

160

120

40

15

D220203

Ngôn ngữ Pháp

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Văn, Toán, Tiếng Pháp

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

80

16

D220301

Triết học

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

80

17

D220330

Văn học

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

100

18

D310101

Kinh tế

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

100

19

D310201

Chính trị học

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

80

20

D320201

Thông tin học

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Văn, Toán, Tiếng Pháp

80

21

D340101

Quản trị kinh doanh

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

140

22

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

120

23

D340115

Marketing

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

100

24

D340120

Kinh doanh quốc tế

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

120

25

D340121

Kinh doanh thương mại

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

80

26

D340201

Tài chính - Ngân hàng

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

160

27

D340301

Kế toán

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

120

28

D340302

Kiểm toán

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

80

29

D380101

Luật

Có 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính

- Luật thương mại

- Luật tư pháp

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

300

100

100

100

30

D420101

Sinh học

Có 2 chuyên ngành:

- Sinh học

- Vi sinh vật học

Toán, Hóa, Sinh

120

60

60

31

D420201

Công nghệ sinh học

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

160

32

D420203

Sinh học ứng dụng

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

60

33

D440112

Hóa học

Có 2 chuyên ngành:

- Hóa học

- Hóa dược

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

120

60

60

34

D440301

Khoa học môi trường

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

120

35

D440306

Khoa học đất

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

80

36

D460112

Toán ứng dụng

Toán, Lý, Hóa

60

37

D480101

Khoa học máy tính

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

38

D480102

Truyền thông và mạng máy tính

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

39

D480103

Kỹ thuật phần mềm

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

40

D480104

Hệ thống thông tin

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

41

D480201

Công nghệ thông tin

Có 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

200

120

80

42

D510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

43

D510601

Quản lý công nghiệp

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

44

D520103

Kỹ thuật cơ khí

Có 3 chuyên ngành:

- Cơ khí chế tạo máy

- Cơ khí chế biến

- Cơ khí giao thông

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

240

100

70

70

45

D520114

Kỹ thuật Cơ - điện tử

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

46

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

Chuyên ngành Kỹ thuật điện

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

47

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

48

D520214

Kỹ thuật máy tính

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

49

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

50

D520320

Kỹ thuật môi trường

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

51

D520401

Vật lý kỹ thuật

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

60

52

D540101

Công nghệ thực phẩm

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

180

53

D540105

Công nghệ chế biến thủy sản

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

120

54

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

Có 3 chuyên ngành:

- Xây dựng công trình thủy

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Xây dựng cầu đường

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

300

70

160

70

55

D580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

56

D620105

Chăn nuôi

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

120

57

D620109

Nông học

Toán, Hóa, Sinh

80

58

D620110

Khoa học cây trồng

Có 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng

- Công nghệ giống cây trồng

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

180

100

80

59

D620112

Bảo vệ thực vật

Toán, Hóa, Sinh

160

60

D620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

60

61

D620115

Kinh tế nông nghiệp

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

120

62

D620116

Phát triển nông thôn

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

63

D620205

Lâm sinh

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

80

64

D620301

Nuôi trồng thủy sản

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

160

65

D620302

Bệnh học thủy sản

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

80

66

D620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

60

67

D640101

Thú y

- Thú y

- Dược thú y

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

160

80

80

68

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

69

D850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

80

70

D850103

Quản lý đất đai

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

120

71

D540104

Công nghệ sau thu hoạch

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

80

72

D310301

Xã hội học

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Ngoại ngữ

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

80

1

D220113

Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

80

2

D220201

Ngôn ngữ Anh

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Văn, Toán, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

80

3

D340101

Quản trị kinh doanh

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

80

4

D380101

Luật

Chuyên ngành Luật hành chính

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

80

5

D480201

Công nghệ thông tin

Có 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

160

80

80

6

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

7

D620109

Nông học

Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp

Toán, Hóa, Sinh

80

8

D620115

Kinh tế nông nghiệp

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Hóa

80

9

D620102

Khuyến nông(Thay thế cho ngành Phát triển nông thôn-chuyên ngành Khuyến nông)

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

10

D620301

Nuôi trồng thủy sản

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

80

11

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Hóa

80