(ANTĐ) - Đó là mục tiêu được đặt ra trong Đề án “Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020” do Bộ TT-TT chủ trì soạn thảo.

Theo lộ trình, đến năm 2015, 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số; phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư; bước đầu hình thành thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất với 3-5 doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc hoặc khu vực. Đến năm 2020, 100% hộ gia đình xem được truyền hình số; phủ sóng truyền hình số mặt đất tới 80% dân cư; phát triển và hoàn thiện thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất quy mô tối đa từ 7-8 doanh nghiệp, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh và quản lý thống nhất của Nhà nước.