(Dân Việt) - Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Nam Định, hiện trên địa bàn đã có 194/209 xã, thị trấn ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, khảo sát quy hoạch xây dựng NTM, trong đó mới có 11 xã có quy hoạch được phê duyệt bao gồm: 1 xã điểm của T.Ư và 10 xã điểm của tỉnh.

Tiến độ triển khai thực hiện các nội dung công việc xây dựng NTM ở các xã điểm còn chậm; đánh giá thực trạng nông thôn còn chưa đúng thực tế; một số xã xây dựng đề án NTM còn sơ sài. Tại các xã điểm chưa huy động được nhiều đóng góp từ người dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư còn hạn chế... Phương Đông