Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nam Định: 'Núi việc' sau Kết luận thanh tra của Tổng thanh tra Chính phủ

8 ngày sau khi nhận Thông báo Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận.

Ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị ký ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận thanh tra số 2326/KL-TTCP ngày 29/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ (về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất tại tỉnh giai đoạn 2010-2020).

Trụ sở UBND tỉnh Nam Định.

Trụ sở UBND tỉnh Nam Định.

Giao việc cụ thể, ấn định thời gian hoàn thành

Theo đó, đối với các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện, hoàn thành trong Quý 1/2023, bằng phương pháp ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đối với các nội dung liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, tập trung vào hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được chỉ ra.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ các nội dung về ưu đãi đầu tư chưa đúng với quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát xác định hậu quả của vi phạm (nếu có), đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ trì rà soát, kiến nghị UBND tỉnh biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót về lập, phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư giai đoạn 2010 - 2020. Tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, thủ tục các dự án đầu tư phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của tỉnh để từng bước giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản, giảm thời gian nợ đọng kéo dài, không để phát sinh nợ đọng xây dựng mới.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án có sử dụng đất trồng lúa để bố trí nguồn tài chính cho việc bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Giao Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, khảo sát và đưa vào công bố giá các vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình giao thông, thủy lợi đã có trên thị trường.

Chủ trì xây dựng quy chế, biện pháp phối hợp giữa các cấp, các ngành và đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Giao Sở Tài chính kiểm soát việc chậm lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Kho bạc nhà nước, UBND các huyện, Chủ đầu tư các dự án đầu tư công kiểm tra, rà soát không để tình trạng dự án thi công thực tế cơ bản đáp ứng tiến độ nhưng việc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng chậm, quyết toán chậm. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

Văn bản Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định.

Văn bản Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định.

Đối với các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định. Thời gian hoàn thành trong quý III/2023.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố đôn đốc 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, yêu cầu chủ đầu tư 6 dự án chậm ký hợp đồng thuê đất thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ khi được giao đất; rà soát truy thu tiền thuê đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm, có hình thức xử lý các tổ chức, các nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Rà soát lại việc xác định vị trí thửa đất của các dự án thuê đất, đồng thời xác định lại vị trí thửa đất để tính tiền thuê đất đối với 2 dự án (Dự án sản xuất tôn xốp và kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Dụng Lan, tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản; Dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại hỗn hợp Nam Hải Minh của Công ty Cổ phần Nam Hải Minh, tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định và xã Nghĩa An, huyện Nam Trực) đã được xác định chưa đúng, truy thu phần chênh lệch khi xác định lại tiền thuê đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm, có hình thức xử lý các tổ chức, các nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2023.

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Xuân Trường, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng 27,5 ha đất lúa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 cầu Lạc Quần đến cầu Sa Cao. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2023.

Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa đối với một số dự án sử dụng đất đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận.

Tổ chức rà soát lại việc xác định tiền thuê đất theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Yên Dương theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng, tính đủ và đúng thời điểm văn bản có hiệu lực pháp luật, tránh thất thoát Ngân sách nhà nước. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Kiểm tra đánh giá lại việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long; căn cứ năng lực, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư để tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2023.

Chỉ đạo UBND huyện Ý Yên chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm hành chính đối với Chủ đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Yên Dương về việc xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được bàn giao đất theo quy định. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh quản lý và đưa vào sử dụng 512,6 m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ (UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH MTV Phương Hiển do không thực hiện đấu giá quyền sử dụng) theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

UBND các huyện bố trí kinh phí đầu tư cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo điểm đ khoản 1 Chỉ thị số 1474/2011/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn thực hiện.

Đối vối với nội dung xử lý kinh tế, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo UBND huyện Ý Yên rà soát, làm việc với Nhà thầu thi công xây lắp Dự án cải tạo, nâng cấp đường Thành – Xá giảm trừ khối lượng thanh toán, giá trị hợp đồng số tiền không đúng quy định tạm tính của là 127,828 triệu đồng. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Chỉ đạo UBND huyện Vụ Bản rà soát, làm việc với Nhà thầu thi công xây lắp 4.2. Dự án cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đường Chợ Lời - Đại Thắng đi đê Hữu Đào giảm trừ khối lượng thanh toán, giá trị hợp đồng số tiền không đúng quy định tạm tính của là 2.574,308 triệu đồng. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, làm việc với Nhà thầu thi công xây lắp Dự án cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê tả sông Đào từ K18+656 đến K30+073 huyện Nghĩa Hưng giảm trừ khối lượng thanh toán, giá trị hợp đồng số tiền không đúng quy định tạm tính của là 2.733,31 triệu đồng; thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Chỉ đạo UBND huyện Giao Thủy rà soát Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định đối với với số tiền tạm tính là 2.195,825 triệu đồng. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố rà soát bố trí nguồn tài chính và sử dụng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với 48 dự án đầu tư công với số tiền tạm tính là 33.464,04 triệu đồng (không bao gồm Dự án Xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy); thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

Giao Cục Thuế tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư (106 tổ chức, cá nhân) nộp tiền thuê đất còn nợ 24.312,167 triệu đồng, tiền chậm nộp tiền thuê đất 2.206,6 triệu đồng; thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

“Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm”

Đối với nội dung xử lý trách nhiệm và thực hiện kết luận, UBND tỉnh Nam Định sẽ tổ chức kiểm điểm đối với những thiếu sót, vi phạm thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được nêu trong Kết luận thanh tra; thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

“Thủ trưởng các đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan rà soát nội dung về các thiếu sót, vi phạm thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý ngành, đơn vị, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra và các Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra; thời gian hoàn thành trong Quý II/2023”, văn bản Kế hoạch nêu.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ kết luận thanh tra và nội dung tại kế hoạch, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra hoàn thành trước ngày 1/3/2023.

“Gửi Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 05/3/2023 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Định kỳ, trước ngày 30 hàng tháng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung theo kế hoạch thuộc trách nhiệm, gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh”, Kế hoạch của UBND tỉnh ấn định.

Trong bản Kế hoạch, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm nêu tại Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân về những thiếu sót, vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý được nêu trong Kết luận thanh tra.

Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thanh tra trách nhiệm của người đúng đầu trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Kết luận thanh tra; Định kỳ tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, xây dựng báo cáo chung của UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Nhiều hạn chế, thiếu sót

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, ngày 7/2/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 2326/KL-TTCP ngày 29/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về thực hiện về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất tại tỉnh, giai đoạn 2010-2020.

Theo Kết luận Thanh tra, bên cạnh những mặt tích cực, kết quả đạt được, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan còn một số hạn chế, thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện các lĩnh vực nêu trên.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở lĩnh vực như khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế.

Chủ tịch UBND các cấp, sở, ngành của Nam Định chưa thực hiện tiếp dân định kỳ đầy đủ; tồn tại việc ủy quyền, phân công cho cấp phó tiếp; công tác ghi chép lại sổ tiếp dân không đủ thông tin; một số cơ quan chậm sửa đổi, bổ sung quy chế tiếp dân theo quy định tại Luật Tiếp công dân 2013...

Chưa kịp thời hủy bỏ một số quy định về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư không phù hợp; Sở Xây dựng chưa thực hiện công bố giá một số vật liệu cho các dự án giao thông, thủy lợi đã có trên thị trường; UBND tỉnh và UBND các huyện còn chậm rà soát, thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực.

Qua thanh tra 6 dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước cho thấy, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Thường trực HĐND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mà không thông qua HĐND tỉnh; áp dụng hình thức quản lý dự án, bố trí nguồn vốn cho dự án chưa phù hợp; có dự án chậm bàn giao đưa vào sử dụng…

Có 6 dự án thuê đất tại Nam Định với tổng diện tích 1,77 ha, chủ đầu tư đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính; tỉnh còn cho Công ty TNHH MTV Phương Hiển thuê 512,6 m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) nhưng không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

17 doanh nghiệp được cổ phần hóa đang sử dụng khoảng 57,52 ha đất chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý như: lập, phê duyệt phương án sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất.

Một số dự án sử dụng dưới 10 ha đất lúa có văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh nhưng không có Nghị quyết của HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

Tại dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 cầu Lạc Quần đến cầu Sa Cao (huyện Xuân Trường) sử dụng 27,5 ha đất trồng lúa nhưng chưa xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Qua thanh tra với 3 dự án sử dụng đất, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long (huyện Hải Hậu), phát hiện chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Dự án xây dựng Nhà máy đóng tàu Thịnh Long là một trong những dự án qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm về thủ tục đất đai.

Dự án xây dựng Nhà máy đóng tàu Thịnh Long là một trong những dự án qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm về thủ tục đất đai.

Tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, UBND tỉnh Nam Định giao 825.257,9 m2 đất cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long thực hiện nhưng thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích giảm còn 418.028 m2 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của UBND huyện Hải Hậu.

Triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 - 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng; chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Trong Kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là gần 68 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nam Định phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong kết luận thanh tra; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Duy Hưng