(ANTĐ) - Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước trong Công an Hà Nội giai đoạn 2010-2012” đã được Giám đốc CATP triển khai đến tất cả các đơn vị chức năng, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.

Theo Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, mục tiêu thực hiện Đề án là, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật, nhất là số báo cáo viên cấp thành phố theo hướng: “Nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo số lượng và chất lượng”. Theo đó, 100% cán bộ làm công tác pháp chế thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Cùng với việc xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, CATP sẽ từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến ANTT. Thu hút các đơn vị tham gia bằng việc tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ pháp luật ở Thủ đô giữa các Chi hội Luật gia của CATP, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội... Triển khai thực hiện Đề án, CATP yêu cầu công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tiến hành củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Bên cạnh đó, CATP tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành Chi hội Luật gia và các tổ Luật gia tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; thống kê, rà soát nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có sự phân loại theo trình độ nghiệp vụ chuyên môn trên từng địa bàn cụ thể. Trên cơ sở đó, CATP tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật trong toàn CATP; đồng thời tiến hành biên soạn tài liệu, đề cương hướng dẫn và hệ thống hóa các văn bản pháp luật theo từng chuyên đề phục vụ việc áp dụng pháp luật trong công tác chuyên môn của các đơn vị thuộc CATP. “Hàng năm CATP sẽ đánh giá chất lượng cán bộ sau khi đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trong Công an Hà Nội” - Thiếu tướng Trần Long Xuyên nêu rõ!