Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Gốc
Đó là kinh nghiệm quan trọng được rút ra từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Hòa Bình. Những năm qua, với việc thực hiện có hiệu quả các nội dung của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương...

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hòa Bình hiện có 74 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4.200 đảng viên. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu. Hàng năm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phổ biến, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. (Ảnh: NQ).

Đặc biệt, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên, các cấp ủy cơ sở và trực thuộc cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở trong xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp và cấp trên; quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, UBKT Đảng ủy; chương trình công tác cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT Đảng ủy.

Tìm hiểu được biết, điểm nổi bật trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hòa Bình đó là hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện thường xuyên, đồng bộ, đúng theo các quy định của Đảng. Đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ những vi phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền đối với tổ chức đảng, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng lỗi vi phạm, dân chủ, khách quan góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, giữ ổn định tình hình tại các cơ quan, đơn vị. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 14 chi, đảng bộ cơ sở và 07 đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng đã vi phạm: Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đấu tranh, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; để cán bộ đảng viên vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ công chứng, chứng thực phải xem xét thi hành kỷ luật. Quý I năm 2021 vừa qua, UBKT Đảng Khối CCQ tỉnh Hòa Bình đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi bộ trực thuộc và 02 đồng chí đảng viên đồng thời xem xét quyết định thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức, 02 cá nhân. UBKT Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Hành chính - Công báo, trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: TT).

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2020, Đảng ủy Khối đã quyết định kết nạp hơn 120 quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện chuyển Đảng chính thức cho gần 180 đảng viên dự bị. Phần lớn đảng viên mới sau khi được kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Tuy còn có những tồn tại nhất định như hoạt động giáo dục, tuyên truyền có thời điểm chưa thường xuyên; trong quá trình tổ chức đại hội các cấp thuộc Đảng bộ Khối, một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lúng túng trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới theo quy trình 5 bước..., song nhìn chung, chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hòa Bình đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Qua đó, tạo cơ sở quan trọng để giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; củng cố khối đại đoàn kết, giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Hòa Bình, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Làm tốt công tác phát triển Đảng; xét chuyển Đảng chính thức và các nghiệp vụ về công tác đảng viên. Tăng cường giám sát, nắm tình hình một số tổ chức cơ sở đảng để kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy theo quy định của Trung ương. Giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên./.

Phạm Như Quỳnh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nang-cao-chat-luong-cong-tac-xay-dung-dang-de-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chuyen-mon-577960.html