Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Gốc
Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trên cơ sở đó nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của người dân. Đây vừa là mục tiêu, cũng chính là giải pháp các cấp ủy của Đảng bộ TP Hà Nội đang tập trung thực hiện để cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về 'Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025'.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa UBND quận Tây Hồ. Ảnh: DUY LINH

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trên cơ sở đó nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của người dân. Đây vừa là mục tiêu, cũng chính là giải pháp các cấp ủy của Đảng bộ TP Hà Nội đang tập trung thực hiện để cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025".

Cụ thể từ mục tiêu đến giải pháp

Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định năm mục tiêu, 14 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và bảy yêu cầu. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín. Chương trình cũng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung, đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính trị, cơ chế và hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền đô thị. Tiếp tục gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và hệ thống chính trị. Đồng thời, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Gắn với năm mục tiêu, Thành ủy Hà Nội xác định 14 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu. Hằng năm, Đảng bộ thành phố phấn đấu có tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 75%; kết nạp từ 9.000 đến 10 nghìn đảng viên. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%. PGS, TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết: “Các chỉ tiêu được đưa ra khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Thành ủy Hà Nội. Trong đó, có những chỉ tiêu thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân của lãnh đạo thành phố, như đạt tối thiểu 85% mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp”.

Để tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, Thành ủy Hà Nội sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc hằng năm gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII), coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/T.W của Bộ Chính trị. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tập trung khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Phần nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm sáu nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, để cải cách thể chế, cùng với những giải pháp mang tính vĩ mô như nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, Hà Nội sẽ rà soát quy trình giải quyết công việc hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, chú trọng các công việc có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; lập danh mục các công việc hành chính, xác định rõ quy trình giải quyết.

Bắt tay vào triển khai ngay

Xác định tầm quan trọng của Chương trình số 01, nhiều cấp ủy của thành phố cũng đã chủ động xây dựng các chương trình, đề án cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bí thư Đảng ủy phường Bách Khoa Nguyễn Xuân Diệp cho biết, Đảng ủy phường cụ thể hóa nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính trong Chương trình số 01 của Thành ủy vào Chương trình số 02-CTr/ĐU của Đảng ủy phường, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giáo dục cán bộ, công chức, đảng viên của phường vững mạnh về tư tưởng chính trị, có tinh thần, thái độ tận tình phục vụ nhân dân; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và lãnh đạo có hiệu quả các nội dung xây dựng chính quyền đô thị.

Tại quận Tây Hồ, UBND quận đã tham mưu gắn một số nội dung với Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy về “Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2020 - 2025”. Mục tiêu là nâng mức độ hài lòng của người dân đạt hơn 90%, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đưa Chỉ số cải cách hành chính cấp quận tăng hai bậc so với đầu nhiệm kỳ. Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến cho biết, quận sẽ tiếp tục kiểm tra công vụ việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện các quy tắc ứng xử của thành phố tại các đơn vị và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, để cụ thể hóa Chương trình số 01, Ban Tổ chức Thành ủy đang nghiên cứu, xây dựng các đề tài, đề án như: Tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; đề án về rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng... Đây đều là những nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến yếu tố con người. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ nỗ lực nghiên cứu để tham mưu xây dựng các nội dung với chất lượng cao nhất, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ. “Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phần việc đã được phân công; phối hợp các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm chương trình sớm được thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, đồng chí Vũ Đức Bảo cho biết.

QUỐC TOẢN

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/nang-cao-chat-luong-cong-tac-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-641768/