Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng

Gốc
Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 58 năm ngày thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã chia sẻ với báo giới về chặng đường vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang: Cùng với sự ra đời và phát triển của hệ thống Kiểm tra Đảng trong cả nước, ngày 18/4/1951, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa II họp lần thứ nhất đã cử 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đây là cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Tỉnh ủy Hòa Bình. Trải qua 58 năm, qua các thời kỳ lịch sử, UBKT Tỉnh ủy từng bước được kiện toàn và củng cố. Các cấp ủy đảng đã được tổ chức thành hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao... Đặc biệt, từ ngày 1/10/1991 đến nay, tỉnh Hòa Bình được tái thành lập, UBKT các cấp từng bước trưởng thành và không ngừng phát triển. Vượt qua những khó khăn, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết thống nhất, trung thực, khách quan; tận tụy với công việc, kiên quyết bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ngày càng trong sạch vững mạnh... Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ và UBKT các cấp (nhiệm kỳ 2005 - 2010). Hàng năm, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, UBKT các cấp đã giúp ban thường vụ và cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp mình và cấp ủy cấp dưới. Tham mưu giúp cấp ủy ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra của Đảng giữa UBKT với các ban Đảng, văn phòng cấp ủy, các ngành nội chính trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết, quyết định, quy định của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của UBKT T.ư về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời chỉ đạo tổ chức quán triệt tới tất cả các tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (30/9/2009), UBKT các cấp đã kiểm tra 1.294 đảng viên và 490 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 2.601 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và 971 tổ chức Đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật Đảng; thi hành kỷ luật Đảng viên: 712 đồng chí, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng: 24 tổ chức; tổng số đảng viên bị tố cáo là 215, trong đó, có 73 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Sau khi hoàn thành các cuộc kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp có thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra, nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại và yêu cầu có các biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót được phát hiện qua kiểm tra... Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, trên thực tế, công tác kiểm tra Đảng vẫn có những hạn chế nhất định. Trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của một số UBKT chưa được toàn diện; đặc biệt là việc chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có lúc chưa kịp thời; chưa khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, chưa triệt để; công tác giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn hạn chế về nội dung, và phạm vi giám sát... PV: Đồng chí Nguyễn Minh Quang: Thời gian từ nay đến Đại hội lần thứ XI của Đảng không còn nhiều, nhiệm vụ đòi hỏi phải hết sức khẩn trương. UBKT các cấp sẽ tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đề ra. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa công tác kiểm tra với công tác thanh tra và giám sát của các đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, phát huy vai trò xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp; gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, UBKT các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, am hiểu nhiều lĩnh vực, nhất là kiến thức về kinh tế, pháp luật, công tác xây dựng Đảng; có kỷ luật và lòng yêu nghề. Để tham mưu và phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngành Kiểm tra Đảng cần quán triệt, phổ biến việc lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và triển khai, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra, công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010. UBKT các cấp cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 37-CT/T.ư của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của UBKT T.ư để tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phục vụ Đại hội Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao: - Tăng cường giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ, chủ động phát hiện nắm tình hình, kịp thời kiểm tra kết luận những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giải quyết đơn, thư tố cáo và những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như vấn đề mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tham nhũng; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác; về minh bạch tài sản và kê khai tài sản; việc chấp hành chính sách, pháp luật của bản thân, gia đình đảng viên... - Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ, làm cơ sở để tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ cấp ủy theo đúng quy trình, quy định, phục vụ công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự UBKT và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ các cấp đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/T.ư của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 22-HD/UBKTT.ư của UBKT Trung ương. - Làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng theo Kế hoạch số 77-KH/UBKTT.ư của UBKT T.ư, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". - Các cấp ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp được bầu trong nhiệm kỳ này, nhất là người đứng đầu phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tính tự phê bình và phê bình; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; có phong cách làm việc sâu sát, nói đi đôi với làm. P.V:

Tin nóng

Tin mới