Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về THADS

Gốc
Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC giai đoạn 2020 – 2022.

Theo đó, Đề án được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo như bám sát quy định của Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018… liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS; đảm bảo gắn kết hiệu quả công tác truyền thông với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó phát huy mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan truyền thông, các cơ quan có liên quan theo các chương trình phối hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, rà soát, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động THADS, THAHC.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là xây dựng, phát triển hệ thống truyền thông thường xuyên trong lĩnh vực THADS, THAHC; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về THADS, THAHC; tăng cường việc thực hiện quy trình phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin báo chí…

Có thể nói, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC giai đoạn 2020-2022” được ban hành đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò của THADS, THAHC trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp cũng như thực thi bản án có hiệu lực của tòa án, tạo được sự đồng thuận trong dư luận xã hội, bảo đảm pháp chế, pháp quyền XHCN.

P.Mai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-truyen-thong-ve-thads-4 79585.html