NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Gốc
Thời gian qua, bên cạnh những hoạt động thường xuyên như: tiếp xúc cử tri; giám sát; góp ý các dự án luật;… Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tăng cường tiếp nhận, xử lý, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích chính đáng của công dân.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/2/nang-cao-hieu-qua-giai-quyet-don-thu-khieu-naito-cao/551448