Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới

Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành ủy. Tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, tham dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Kịp thời quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành 440 nghị quyết, 485 chỉ thị, 2.508 chương trình hành động, 3.065 kế hoạch và 14.162 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận tăng cường đổi mới, triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác dân vận. Tiến hành 1.554 cuộc kiểm tra đối với 2.612 tổ chức, đơn vị; giám sát 1.503 cuộc với 2.522 tổ chức, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác dân vận.

Ban Dân vận Trung ương đánh giá, những kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên Nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

Tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho rằng trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, ban hành các nghị quyết chuyên đề liên quan đến đời sống nhân dân, đến công tác dân vận. Các cấp ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả trên, Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc còn bị động, lúng túng; khả năng dự báo tình hình, kỹ năng tham mưu giải quyết những tình huống cụ thể ở cơ sở còn hạn chế...

Trong 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận, trọng tâm tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW.

Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các bộ, ban, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tham mưu cấp ủy chỉ đạo, thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở đó tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Trần Long