Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác về bình đẳng giới

Gốc
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

(ĐCSVN)- Ngày 27/5/2010 tại Hà Nội, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới. Tham gia lớp tập huấn có 50 đại biểu đến từ các bộ, các ngành có liên quan và đại diện các Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cán bộ của Ủy ban vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ, các chuyên gia về công tác bình đẳng giới. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được các chuyên gia về giới hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Luật Bình đẳng giới và các nghị định thi hành Luật cũng như Quyết định 1855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, huyện. Tại lớp tập huấn, T.S Vũ Thị Hải Yến – Vụ hành chính Ngân sách Bộ Tài chính trình bày nội dung Thông tư 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, kỹ năng lập dự toán kinh phí bình đẳng giới. Khóa tập huấn này nhằm năng cao năng lực về giới và giúp các học viên có thể tiến hành xây dựng dự toán ngân sách, bảo đảm cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ./.

Tin nóng

Tin mới