Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao trách nhiệm trong truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 15/11, Bộ Tư pháp phối hợp Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài'. Ông Phan Hồng Nguyên, Vụ phó Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và bà Cao Thị Mai Phượng, Tổng biên tập Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý chủ trì Hội thảo.

Thông tin tại Hội thảo cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn.

Ông Phan Hồng Nguyên, Vụ phó Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (bìa phải) và bà Cao Thị Mai Phượng, Tổng biên tập Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý chủ trì Hội thảo.

Ông Phan Hồng Nguyên, Vụ phó Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (bìa phải) và bà Cao Thị Mai Phượng, Tổng biên tập Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý chủ trì Hội thảo.

Điều này đã được xác định cụ thể tại Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được đề ra là "đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta" tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và "hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài".

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Để tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác này, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, trong đó các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm chính để chủ động có kế hoạch thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; đa dạng hóa hoạt động truyền thông bằng các hình thức phù hợp...

Hội thảo đã được nghe tham luận và trao đổi ý kiến xoay quanh một số vấn đề như: thực trạng và định hướng triển khai hoạt động thông tin, truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài; công tác phối hợp, thực tiễn và giải pháp; vai trò của báo chí đối ngoại trong truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật và PBGDPL cho người Việt Nam ở nước ngoài...

Việt An