Tại Hà Nội đang diễn ra hội thảo quốc tế nhằm góp ý kiến vào dự thảo Luật Trọng tài và nghiên cứu, lựa chọn những kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự thảo Luật, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của trọng tài trong giải quyết các tranh chấp ở Việt Nam.