Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia vào cuộc chiến chống buôn bán ma túy tại Áp-ga-ni-xtan nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho nhóm nổi loạn Ta-li-ban...