NBB: Giải trình từ lãi sang lỗ trong 6 tháng 2012

Gốc
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) giải trình số liệu hồi tố trong BCTC soát xét 6 tháng 2013 của công ty mẹ và hợp nhất.

Trong năm tài chính 2013, HĐQT đã quyết định thay đổi chính sách kế toán ghi nhận doanh thu và giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo điều chỉnh, doanh thu và giá vốn được ghi nhận khi công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho khách hàng và thỏa mãn các điều kiện ghi nhận theo chuẩn mực kết toán VN số 14 vì ghi nhận doanh thu theo tiến độ thu tiền khách hàng như trước đây.

Theo đó, do hồi tố lợi nhuận đã hạch toán các năm trước đây của dự án City Gate và khu dân cư Sơn Tịnh, Quảng Ngãi dẫn đến lợi ích của cổ đông công ty mẹ trên bảng kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2012 tăng lên 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2012 giảm đi 37 tỷ đồng so với BCTC hợp nhất đã kiểm toán trước đó, khoản lợi nhuận giảm của hai dự án trên sẽ được ghi nhận trở lại khi NBB bàn giao bất động sản cho khách hàng.

Theo đó, 6 tháng 2012, NBB chuyển từ lãi 18.6 tỷ đồng sang lỗ 4.3 tỷ đồng.

Minh An

infonet

Tin nóng

Tin mới