CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) đã thông báo họp ĐHCĐ bất thường 2015 về những bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT (do 2 thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ) vào ngày 16/12/2015.

Tài liệu đính kèm:
NBP_2015.11.26_bf85968_590_thoi_gian_dai_hoi_co_dong_bat_thuong_2015_signed.pdf