Hanoinet - Theo VAFI, quy định trên không ảnh hưởng nhiều đến DN có ít cổ đông, nhưng đối với DN có nhiều cổ đông, nhất là công ty niêm yết có hàng vạn cổ đông thì việc đáp ứng quy định tại Luật Doanh nghiệp là khó khăn, phức tạp.