Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, việc tận dụng nguồn kinh phí ưu đãi từ Nghị định thư tài chính là cơ hội doanh nghiệp nên nắm lấy.