Sau 29 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, hôm qua, 26-11, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra và bế mạc.

Mặc dù là kỳ họp thứ hai, nhưng nội dung và những vấn đề Quốc hội quyết định tại kỳ họp này lại đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa XIII và năm 2012 sắp đến.

Tại kỳ họp này, thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và năm 2011; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011; Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. Quốc hội nhận định, trong bối cảnh bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn, yếu kém trong nước, với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 5 năm đạt 7%, GDP năm 2010 gấp hai lần năm 2000. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu thiên niên kỷ cam kết với quốc tế. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước cho nên trong 24 chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm, có 10 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH còn chậm, chế độ phân phối chưa hợp lý, phân hóa giàu nghèo tăng lên. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu cản trở sự phát triển. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chuyển biến chậm. Còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Tình hình nói trên có nguyên nhân khách quan là do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là do những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành.

Trên cơ sở nhận định đó, Quốc hội đã quyết định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2011 - 2015 là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong hai đến ba năm đầu kế hoạch, tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý và tiến hành khởi động mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hai đến ba năm tiếp theo bảo đảm hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Trước mắt, trong năm 2012 tới, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phấn đấu năm 2012 GDP tăng từ 6 đến 6,5%.

Thực hiện chức năng lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua năm dự án luật và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; cho ý kiến lần đầu về 13 dự án luật khác để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sau. Những dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp này đều xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn quản lý kinh tế và xã hội; đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại khu kinh tế, làng nghề; xem xét một số báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tám, thứ chín, Quốc hội khóa XII đến nay và tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ về những vấn đề nổi lên trong thời gian qua được đông đảo cử tri cả nước và nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm; nhất là về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan cùng những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong việc thực hiện chức năng giám sát tối cao, Quốc hội cũng đã xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII đã đề ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước những năm tới. Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm biến những quyết sách này thành hiện thực trong cuộc sống. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân cần phối hợp hành động, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ trên các mặt công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011 - 2015.