SanOTC- Nga và Ukraina đã có những cuộc tiếp xúc để đạt đến một thỏa thuận về giá gas sau khi việc vận chuyển gas sang châu Âu bị gián đoạn trong gần 2 tuần qua đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ tin cậy của các nhà cung cấp năng lượng