ND - Bạn đọc Lê Duy Phong (Bắc Giang) nêu ý kiến về tệ nạn bạo hành gia đình ngày càng gia tăng hiện nay.