(HNMO) - Văn phòng đại diện được mở có tên gọi là RHB Bank Berhad-Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn hoạt động là 5 năm.