Ngân hàng IBK CN Hà Nội được tăng vốn lên 90 triệu USD

Gốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vùa có văn bản về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội (IBK Hà Nội).

Ảnh minh họa

Theo đó, NHNN chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với IBK Hà Nội từ 70.000.000 USD (Bảy mươi triệu đô la Mỹ) lên mức 90.000.000 USD (Chín mươi triệu đô la Mỹ).

IBK Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành; Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

HP