Ngân hàng Nhà nước đóng nhiều vai

Gốc
Ngày 1/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, về thẩm quyền quyết định việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc, Thống đốc NHNN quyết định việc chỉ định tổ chức tín dụng tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần trong trường hợp tổ chức tín dụng khác không đáp ứng được các điều kiện quy định tại quyết định này.

Thống đốc cũng quyết định số vốn mà tổ chức tín dụng được chỉ định hoặc NHNN tham gia góp vốn, mua cổ phần, các hình thức góp vốn, mua cổ phần và thời gian thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

NHNN được quyền mua bán, nhập khẩu vàng miếng, được quản lý công ty VAMC và được mua lại cổ phần của ngân hàng yếu kém.

NHNN thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị dư nợ cho khoản vay đặc biệt, dư nợ cho vay tái cấp vốn (nếu có). NHNN có thể sử dụng các công cụ nợ do mình phát hành để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

Căn cứ tình hình thực tiễn của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, Thống đốc NHNN xem xét, quyết định hỗ trợ tổ chức tín dụng được chỉ định trong thời gian tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt thông qua các biện pháp:

Cho vay tái cấp vốn; cho vay đặc biệt; cho phép tạm thời áp dụng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng ở mức không tương đương như các tổ chức bình thường trong một thời gian nhất định; các biện pháp hỗ trợ khác nhằm xử lý khó khăn tạm thời ngoài dự kiến.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2013.

Như vậy, NHNN đã nắm trong tay rất nhiều quyền lực đồng nghĩa với nhiệm vụ. Từ điều hành, quản lý, mua bán, nhập khẩu vàng miếng, cho đến quản lý, thanh tra, giám sát Công ty quản lý tài sản (VAMC), và hiện nay là được phép mua cổ phần của các ngân hàng yếu kém.

2 chức năng chính của Ngân hàng Nhà nước

Theo Nghị định số 96 của Chính phủ ngày 26/8/2008 và theo chức năng nhiệm vụ của NHNN được niêm yết trên trang web www.sbv.gov.vn, có ghi rõ, Ngân hàng Nhà nước có 2 chức năng sau:

1. Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng

2. Chức năng Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Thụy Miên

Tin nóng

Tin mới