Một ngày sau khi Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) Lê Anh Kiệt bị bắt, HĐQT đã bãi nhiễm chức danh đứng đầu hội đồng và bầu ông Mạch Thiệu Đức thay thế.