Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với thông tin như sau: