Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sáng chế thuộc đề án 2395

Gốc
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài bằng NSNN (Đề án 2395).

Ngân sách hỗ trợ 100% chi phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sáng chế thuộc đề án 2395 - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, việc cân đối nguồn NSNN để thực hiện Đề án 2395 căn cứ trên số lượng người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng, lĩnh vực ngành nghề ưu tiên trong khuôn khổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan có thẩm quyền giao và mức chi đào tạo quy định tại thông tư này.

NSNN hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Đồng thời, hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và doanh nghiệp.

Các nội dung chi bao gồm: Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng), bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 6 tháng) ở nước ngoài; chi đào tạo, bồi dưỡng trong nước; chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, chi cho công tác quản lý và hoạt động chung của Đề án; các khoản chi phát sinh trong quá trình đào tạo.

Đối với chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu sau tiến sỹ ở nước ngoài, hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng cho cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia và sau tiến sỹ (thời gian hỗ trợ không quá 2 năm); 1.000 USD/tháng cho một nhóm nghiên cứu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm (thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng).

NSNN hỗ trợ 100% phí công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học và công nghệ uy tín quốc tế; 100% chi phí đăng ký và công bố quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích (theo quy định tại điểm c và điển d khoản 4 Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN).

Trường hợp chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với hình thức bồi dưỡng sau tiến sỹ, mức kinh phí hỗ trợ tối đa không vượt quá 200 triệu đồng/toàn bộ thời gian.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/10/2017.

H.Vân

Tin nóng

Tin mới