Ngành giáo dục ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, với chủ đề 'Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo'.

Năm học 2022-2023 lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ảnh phunuonline

Năm học 2022-2023 lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ảnh phunuonline

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các Sở GDĐT căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2023 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học; trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Bộ cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị được ban hành.

Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể là:

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo;

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính;

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

PV/HanoiTV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nam-hoc-2022-2023-luu-y-cac-giai-phap-chu-dong-phong-chong-dich-benh-d207112.html