Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của CTCP Vincom (HOSE: VIC) như sau:

*Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá: 10,000 đồng * Số lượng: 79,644,082 cổ phiếu (Bảy mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm tám mươi hai cổ phiếu). * Đây là số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 382/TB-SGDHCM ngày 24/6/2009. * Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 796,440,820,000 đồng (Bảy trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng). * Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/10/2009 * Ngày chính thức giao dịch: 21/10/2009