Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp: Sẽ được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2013;
+ Kế hoạch SXKD năm 2014;
+ Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
+ Trình và lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Bầu và bổ sung TV HĐQT; Phát hành cổ phiếu thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và một số vấn đề liên quan khác.
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu(1.300 đồng/cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: 21/04/2014
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 21/04/2014, khi nhận đề nghị Quý Cổ đông: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

HNX