Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7337/UBND – VX về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 07/3/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 4/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mục tiêu bao phủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 chủ động tổ chức triển khai nhằm phát triển đối tượng tham gia và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao cụ thể:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Hàng năm, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong một lần đi tuyên truyền lưu động về các chính sách khi tham gia bảo hiểm. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong một lần đi tuyên truyền lưu động về các chính sách khi tham gia bảo hiểm. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm, chủ trì, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Hàng năm, căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 81-KH/TƯ ngày 07/3/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 311/KH-ƯBND ngày 04/6/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch giao chỉ tiêu bảo hiểm xã hội cho các địa phương để thực hiện; Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cục Thống kê tỉnh: Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp số liệu về dân số trung bình, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An cung cấp cho đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở tính tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Thành Chung

Tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Thành Chung

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ vào Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tổng hợp, theo dõi nắm chắc dân số, lực lượng lao động trên địa bàn, trong đó: Lao động hiện có trên địa bàn có việc làm, lao động chưa có việc làm, lao động đi làm ăn xa (không có mặt tại địa phương), số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Hàng năm, báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết.