(HNM) - Hơn 100 năm trước, ở bờ nam sông Hồng, thuộc huyện Thanh Trì, hình thành một bãi bồi. Trải thời gian, được phù sa bồi đắp, một vùng đất mới được hình thành.