Những nghịch lý 'tiến thoái lưỡng nan' ở quy định về tăng tuổi nghỉ hưu cho GS

Những nghịch lý 'tiến thoái lưỡng nan' ở quy định về tăng tuổi nghỉ hưu cho GS

Nhiều GS, PGS đang triển khai thủ tục 'kéo dài' thì phải dừng lại, chờ về hưu

Nhiều GS, PGS đang triển khai thủ tục 'kéo dài' thì phải dừng lại, chờ về hưu

Điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng được quy định như thế nào?

Điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng được quy định như thế nào?

4 đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

4 đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Từ ngày 15/8, 4 nhóm viên chức được tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm

Từ ngày 15/8, 4 nhóm viên chức được tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ quy định kéo dài thời gian công tác với viên chức

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ quy định kéo dài thời gian công tác với viên chức

Sắp áp dụng quy định mới nhất về điều kiện viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Sắp áp dụng quy định mới nhất về điều kiện viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 8-2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 8-2022

Những điều viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần lưu ý

Những điều viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần lưu ý

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Thủ tục kéo dài thời gian công tác với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Thủ tục kéo dài thời gian công tác với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 năm

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 năm

Quy định mới việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Quy định mới việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với viên chức

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu đối với viên chức

Tuổi nghỉ hưu của viên chức có trình độ chuyên môn cao có thể thêm đến 5 năm

Tuổi nghỉ hưu của viên chức có trình độ chuyên môn cao có thể thêm đến 5 năm

4 trường hợp viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu

4 trường hợp viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Chi tiết những trường hợp viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Chi tiết những trường hợp viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu